Котелна централа на РАЗШИРЕНИЕ НА МДЦ И МБАЛ “ КАСПЕЛА“

Котелна централа на РАЗШИРЕНИЕ НА МДЦ И МБАЛ “ КАСПЕЛА“ 2017-09-26T09:18:51+00:00

Project Description

Котелна централа на РАЗШИРЕНИЕ НА МДЦ И МБАЛ “ КАСПЕЛА“- В УПИ 1054,1183,общ.обсл. дейност, лечебно заведение-0.89 MW, кв.63а по плана на гр. ПЛОВДИВ